Thursday, January 14, 2010

گم کرده

گم کرده تو فقط گم کرده توست
پس فقط تو باید او را پیدا کنی نه هیچ کسی جز تو
و چه خوب که تو هم گم کرده او باشی
که بهم رسیدن آسان تر است
.................................................................................
چه کنیم اگر هر چه با زندگی کند وکاو کردیم بیشتر از دستمان رفت
چه کنیم اگر رها کردن را به ما یاد نداده اند
چه کنیم اگر تا این اندازه خوش شانس تشریف داریم که همه اشتباهی های دنیا به سمت ما نشانه گرفته باشند و ما حتی بلد نیستیم جا خالی بدهیم از دستشان فرار کنیم یا حتی جیغ بکشیم که ما را رها کنید
چه کنیم که همیشه باید تا لحظه رها شدن صبر کنیم

No comments: