Monday, February 07, 2011

پیچ

یا ایها المسلمون بدانید و آگاه باشید که درست در هنگامی که فکر می کنید دارید دیگران را می پیچانید
خودتان از طریق همانها در حال پیچانده شدن هستید
...............................................................................
حالا برو بازم بپیچون
..................
البته چه آنها که در پیچ اند و چه آنها که فکر می کنند دارند می پیچانند و خوش اند ودلخجسته
هر دو آدمهای بدبختی هستند
اما بدختها هم باید زندگی کنند چاره ای نیست
............................................

1 comment:

maryamgoli said...

فعلا پیچ تو پیچیم