Thursday, April 16, 2009

ویتنام

برداشته اند نام این بز شبیه سازی شده تازه متولد شده را گذاشته اند حنایی آخه یعنی چی ؟؟ البته خیلی گوگولی مگولیه بزغاله نرم قلمبه، خدا را شکرچرا که اسم بعضی ها را روی بعضی چیزهای دیگر می گذارند که خیلی شرم آور است دوستی داشتم خیلی بزرگتر از ما که می گفت اگر می شد اسم بچه ام را می گذاشتم ویتنام

1 comment: