Wednesday, September 30, 2009

همه چی خوبه

من فقط خسته ام
اینکه نمی نویسم هم واسه خستگیه هم واسه بی سوژه بودن این روزها
اینجا جای ثبت روزمرگیه اما این روزها بی اهمیت تر از اونه که بخواد ثبت شه
مهم اش همینه؛ داغانی برنامه ها توی هم، همین بهم ریختن همه برنامه ریزیها که یهو اتفاق می افته
این شوک های یهویی به زندگی وقتی داری فکر می کنی که دیگه داره همه چی مرتب میشه
بعد با یه تلنگر می فهمی که نه مرتب نیست و تازه اول بهم ریختگیه
مهر ماه، ماه من نیست
اصلن پاییز فصل من نیست
غروبهای زود و غمگین با دیکشنری این شخصیت تابستونی جور در نمی آد
بی خیال
همه چی خوبه
باید همین رو گفت وقتی که هیچی برای گفتن نیست
همه چی اینجا خوبه و همه در امن و امانند
همین

No comments: